اعتباریابی و رواسازی آزمون اضطراب امتحان فریدبن: فرم فارسی

نویسندگان: فرشته باعزت،  منصوره سادات صادقی ، راضیه ایزدی فرد ،  شرمین روبن زاده ،
نشریه مطالعات روانشناختی »   (پياپي 29)، بهار 1391  شماره1
 

چکیده:

هدف از اين پژوهش اعتباريابي و رواسازي آزمون اضطراب امتحان فريدبن (FTA) در دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه شهيد بهشتي بود. براي اجراي پژوهش، تعداد 328 نفر از دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي تهران به روش نمونه گيري نسبتي تصادفي انتخاب شدند. از روش تحليل عاملي اكتشافي براي تحليل داده ها و بررسي عامل هاي آزمون استفاده شد. براي برآورد پايايي آزمون، از ضريب آلفاي كرانباخ استفاده شد.
 
 
دامنه ضرايب آلفاي كرونباخ براي آزمون 23 سوالي در نمونه اي به تعداد 328 نفر در گستره 83/0 تا 90/0 براي عامل ها در تغيير بود. ساختار عاملي آزمون اضطراب فريدبن بر اساس تحليل عاملي اكتشافي و به روش تحليل مولفه هاي اصلي با استفاده از چرخش واريماكس به دست آمد. نتايج آماري نشان داد همه سوال ها، همبستگي مناسبي با كل آزمون دارند و نيازي به حذف يا تغيير سوالي نيست.
 
 
مقادير آزمون KMO و بارتلت حاكي از آن بود كه آزمون مناسب ماتريس همبستگي در تحليل عاملي است. در تحليل عاملي به عمل آمده، تمام 23 ماده وارد تحليل شدند و هيچ يك از ماده ها، همبستگي كمتر از 3/0 نداشتند. فرم فارسي آزمون اضطراب امتحان فريدبن با 23 ماده و 3 عامل استخراج شد. لذا مي توان نتيجه گرفت آزمون مذكور در جامعه دانشجويان ايراني نيز از پايايي و اعتبار خوبي برخوردار است. و براي اجراي پژوهش هاي گوناگون در زمينه اضطراب امتحان دانشجويان قابل استفاده است.
 
 
منبع: elmnet.ir

دیدگاه‌ خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *