بررسی تاثیر فرآیند خودشناسی، میزان تعهد و مولفه های روابط موضوعی بر شکل گیری هویت نوجوانان

نویسندگان: شرمین روبن زاده،  کاظم رسول زاده طباطبایی ،  نیما قربانی ،  علی رضا عابدین
 

چکیده:

مقدمه: با توجه به دوره نوجواني از لحاظ شكل گيري هويت، پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير فرآيند خودشناسي، ميزان تعهد و روابط موضوعي بر شكل-گيري هويت نوجوانان انجام گرفت. اين متغيرها مهم ترين ابعاد شكل گيري هويت نوجوانان به شمار مي روند

مواد و روش: در اين پژوهش علي- مقايسه اي، تعداد 36 نفر دانشجوي 18 تا 22 از طريق نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. پس از همتاسازي، دانشجويان بر اساس سبك هويت در سه گروه مستقل جايگزين شدند. براي جمع آوري داده ها، پرسشنامه روابط موضوعي بل، مقياس خودشناسي انسجامي قرباني و پرسشنامه سبك هويت برزونسكي مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون مانوا، تحليل واريانس يك راهه، و آزمون تعقيبي شفه تجزيه و تحليل شد.

يافته ها: نتايج نشان داد كه بين گروه هاي مختلف سبك هويت (اطلاعاتي، هنجاري و سردرگم) از نظر خودشناسي انسجامي، ميزان تعهد، بي كفايتي اجتماعي، بيگانگي، و دلبستگي ناايمن تفاوت معني دار وجود داشت. بدين صورت كه سبك هويت اطلاعاتي از نظر خودشناسي انسجامي و ميزان تعهد جايگاه بالاتري نسبت به سبك هويت سردرگم و سبك هويت هنجاري داشت. در حالي كه نمره دانشجويان با سبك هويت سردرگم از نظر بي كفايتي اجتماعي، بيگانگي و دلبستگي ناايمن بالاتر از سبك هويت اطلاعاتي و هنجاري بود. علاوه بر اين نتايج پژوهش حاضر گوياي آن بود كه از نظر خودميان بيني بين سه گروه سبك هويت تفاوت معناداري وجود نداشت.

بحث و نتيجه گيري: نتايج حاضر بيانگر تاثيرمعنادار فرآيند خودشناسي، ميزان تعهد و مولفه هاي روابط موضوعي بر شكل گيري هويت نوجوانان بود. اين نتايج علاوه بر افزايش دانش نظري در مورد نوجواني و عوامل تاثيرگذار بر شكل گيري هويت مي تواند در تهيه بسته آموزشي و درماني شكل گيري هويت موفق نوجوان ايراني مورد توجه متخصصان و دست اندركاران امر آموزش و درمان نوجوانان قرار گيرد.

منبع: elmnet.ir

دیدگاه‌ خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *