عملکردهای اجرایی و حافظه کاری در کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی – بیش فعالی و سالم

نویسنده: وحید نجاتی ، هاجر بهرامی ، مصطفی آبروان ، شرمین روبن زاده ، حورا مطیعی

 

چکیده:

 
زمینه و هدف

بیش فعالی و نقص توجه، اختلالی عصبی-تحولی است. رفتار بدون توجه به عنوان خصیصه نافذ و فراگیر اختلال محسوب می شود. این مطالعه به منظور مقایسه عملکردهای اجرایی و حافظه کاری کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی – بیش فعالی و کودکان سالم آنها انجام شد.

 
روش بررسی

این مطالعه مورد – شاهدی روی ۵۰ کودک مبتلا به اختلال کم توجهی – بیش فعالی و ۴۰کودک سالم مدارس مقطع ابتدایی شهرستان قزوین انجام شد. آزمودنی ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و به کمک آزمون کانرز معلم و تشخیص یک روانپزشک کودک مورد مقایسه قرار گرفتند. عملکرد حافظه کاری از طریق تعیین نمره خطا با استفاده از آزمون n-back و عملکردهای اجرایی شامل مولفه های خطا، زمان واکنش مرحله سوم آزمون استروپ، خطا، درجاماندگی و تعداد دسته های کارت آزمون ویسکانسین و مولفه خطای حذف در آزمون عملکرد مداوم برای هر کودک تعیین گردید.

 
یافته ها

میانگین نمره خطای آزمون n-back در گروه های مورد ۱۴.۰۳۵±۱۷.۳ و شاهد ۵.۷۹۵±۱۰.۷۲۵ تعیین شد (P<۰.۰۵). بین مولفه های عملکردهای اجرایی دو گروه مورد و شاهد تفاوت آماری معنی داری یافت شد (P<۰.۰۵). همچنین مولفه خطای حذف آزمون عملکرد مداوم در گروه مورد و شاهد از نظر آماری معنی داری بود (P<۰.۰۵).

 
نتیجه گیری

اختلال کم توجهی – بیش فعالی در کودکان باعث کاهش عملکرد اجرایی و حافظه کاری می گردد.

دیدگاه‌ خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *